สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.3 ประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน โดยลงพื้นที่แบ่งการประชุมแต่ละอำเภอ (นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ และคณะ อ.ชะอวด) (นายมนัด ตั้งเส้ง และคณะ อ.เชียรใหญ่) (นางสาวสุมล ชุมทอง และคณะ อ.จุฬาภรณ์) (นายฉลอง จันทร์ขาว และคณะ อ.ปากพนัง) เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบาย”1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ที่กล่าวไว้ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ที่เน้นการพะฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของประเทศ เป็นการสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ครูและผู้บริหารมีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน โดยมอบหมายให้ สพฐ.เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้บรรลุเป้าหมาย คือ โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบ มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ที่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ