การอบรมพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการการอบรมพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 ดร.อุดมพร กันทะใจ รอง ผอ.สพป.ขก.2 รายงานถึงวัตถุประสงค์ของการอบรม ว่า เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน โปรแกรม Google Form , Adobe Photoshop, Microsoft Power Point ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ รุ่นที่ 1 จำนวน 32 คน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร สพป.ขก.2