อาชีวะผนึกกำลัง MOU กับ สพป.นครปฐม เขต 1,2 เพื่อช่วยซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

 

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระหว่าง สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 สนับสนุนการดำเนินงานในการบริการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียน ในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้โครงการ DLTV R Service เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียน ในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์จริง และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย นายพุทธพร ปราโมทย์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทุกท่าน ตลอดจนคุณครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 40 ท่าน เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1