สพป.ชัยนาท จัดประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ในสังกัด สพป.ชัยนาท ปีงบประมาณ  2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ในสังกัด สพป.ชัยนาท ปีงบประมาณ  2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมาย  ระบียบ  ประกาศ ฯลฯ ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้  และเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา  มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดภาคีเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษา ระหว่างโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนของโลกอยู่ตลอดเวลา  โดยมีประธานกรรมการสถานศึกษา และผู้แทนกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก  จำนวน  260 คน ณ โรงแรมชัยนาทธานี อำเภอเมืองชัยนาท