บุรีรัมย์ เขต 1 : โรงเรียนบ้านโคกสนวน สอนนักเรียนป้องกันภัยจากปัญหาเรื่องเพศ

โรงเรียนบ้านโคกสนวน อ.ชำนิ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมกับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ความรู้เพศศึกษาแก่นักเรียน ป้องกันปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561  โรงเรียนบ้านโคกสนวน อ.ชำนิ ได้จัดอบรม “ฉลาดรู้เรื่องเพศ” ให้แก่นักเรียนชั้น ป.1–ม.3 ทุกคน  เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับร่างกายของตน รู้จักการดูแลป้องกันตนเองจากปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยวัยอันควร  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และมีคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลชำนิและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟฯ ให้ความรู้แก่นักเรียน