สพฐ. จับมือภาคีเครือข่าย จัดทำคู่มือโรงเรียนปลอดภัย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่กระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมความปลอดภัยและมาตรฐานความปลอดภัยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพฯ ว่า สพฐ. ตระหนักถึงความปลอดภัยในโรงเรียน โดยเน้นย้ำให้โรงเรียนมีการวางแผนและดำเนินงานในโรงเรียนที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับนักเรียนโดยการจัดสภาพแวดล้อมของอาคารเรียน บริเวณต่างๆ ในโรงเรียน คุรุภัณฑ์ และอุปกรณ์กีฬา วัตถุอันตรายอื่นๆ รวมถึงต้องมีแนวทางปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ

สพฐ. มีแผนการดำเนินงานในโรงเรียน 3 ประเด็นคือ ความปลอดภัยจากบุคคล ความปลอดภัยจากธรรมชาติ และความปลอดภัยจากการเดินทาง นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักอัยการสูงสุด , กองบัญชาการตำราจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กระทรวงแรงงาน , กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย , กรมการขนส่งทางบก , สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) , สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ , องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (Unicef) , องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) , สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development Programme : UNDP) , มูลนิธิรักษ์ไทย , มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย , CSIP ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก , มูลนิธิรามาธิบดี , ศูนย์เฉพาะกิจและคุมครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมให้การสนับสนุน และร่วมวางแนวทางในการจัดทำคู่มือให้เป็นโรงเรียนปลอดภัย โดยเน้นไปที่การป้องกันมากกว่าการแก้ไข เพื่อให้โรงเรียนสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกันนำไปสู่โรงเรียนที่ปลอดภัย และมีความสุขต่อไป เลขาธิการ กพฐ. กล่าว