สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับชม“รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2564

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1 นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยนายเล็ก เกียรติขจรเดช นายชุมพล ฝูงใหญ่ นายอุมัธ สวาหลัง และนางสาวสิณีณาฎ อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย/ศูนย์ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชม“รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2564” เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ ด้านการจัดการศึกษาอย่าง มีคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียน