เปิดศูนย์อบรมมอนเตสซอริ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สุเทพ. ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดศูนย์อบรมมอนเตสซอริ โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ ซึ่ง สพฐ.ได้นำนวัตกรรมการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) มาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งนวัตกรรมการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด มอนเตสซอรี่ (Montessori) เป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวม เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ตามความสนใจ ความต้องการ ความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างเต็มตามศักยภาพ
ดังนั้นเพื่อให้การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี มีการเผยแพร่ขยายผลให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมได้กว้างขวางยิ่งขึ้น และประหยัดงบประมาณ ระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากรและสื่ออุปกรณ์ สพฐ.จึงแต่งตั้งศูนย์การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ระดับปฐมวัย บริบท สพฐ. ขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ จำนวน 6 ศูนย์ ทั่วประเทศ