การติดตาม ตรวจสอบฯ ข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 3

วันที่ 20 ธันวาคม 2561  คณะติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน จาก สพฐ. ได้ดำเนินการเพื่อติดตาม ตรวจสอบการดำเนินดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพป.สงขลา เขต 3 จำนวน 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด. โรงเรียนบ้านสุเหร่า อ.จะนะ โรงเรียนบ้านลำชิง อ.นาทวี และ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อติดตามการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาในสังกัดให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการ