สพป.ยะลาเขต3พัฒนาครูปฐมวัยเฉพาะทางการเรียนรู้แบบ learning Spiral

วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้รับมอบหมายจากรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่อง เรื่องน้ำ (water) เทคโนโลยี (Technology) และ การเรียนรู้แบบ Learning spiral ภายใต้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการประสบการณ์วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีครูผู้สอนปฐมวัยและศึกษานิเทศก์เข้าร่วมจำนวน 64 คน ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการว่ามีความสอดคล้องกับหลักการแนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่มุ่งเน้นให้เด็ก ได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดทักษะการตั้งคำถามและค้นคว้าหาคำตอบของแต่ละบุคคล การแสดงความเห็นต่อสิ่งที่ได้รับจากการสังเกตและการใช้ข้อสรุปด้วยวาจา มีการทำการทดลองร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย สามารถนำกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์มาบูรณาการผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กๆในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่องน้ำ (Water) เทคโนโลยี (Technology) แบบ (Learning Spiral) ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยรวมถึงปลูกฝังเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 นายมูฮัมหมัดรุสดี อามีรุดดีน ศึกษานิเทศกืชำนาญการพิเศษ ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ และคาดว่าผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป.

เสนอข่าวโดย เกสรี ปชส.สพป.ยล.3 ข่าว / นิภาพร เครือข่าย ปชส. กลุ่มนิเศติดตาม ภาพ