สพป.พังงา ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

          วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา