การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 (ประธานกรรมการ) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีนายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 (กรรมการ) นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 (กรรมการและเลขานุการ) นายสมาน เง๊าะ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ปัตตานี เขต 1 (ผู้ช่วยเลขานุการ) และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้กำลังใจ และนำเสนอผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งให้กับคณะกรรมการการประเมินฯ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รับการประเมินฯ จำนวน 3 ท่าน คือนางรัตติกาล ต้องเซ่งกี่ นายพลวัฒน์ บุญช่วย นายเชาวลิต เพ็ชรหวล ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1