ผอ.สพม.กำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนา คณะกรรมการกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนา คณะกรรมการกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงประชาชนให้มีภูมิปัญญา ทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถแก้ปัญหาทางการเกษตร และสามารถดำรงชีวิตพึ่งตนเอง และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิตโดยมี นายอนันต์ ผลอำนวย ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้จัดประชุมสัมมนา ร่วมด้วย นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองนักเรียน ฯลฯ ณ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ภาพ – ข่าว นายมะสอและ สารอเอง