เปิดรั้วโรงเรียนบ้านโตะบาลา “Open House สู่ตลาดนัดวิชาการ”

***วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สิบเอก ดร.สมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Open House สู่ตลาดนัดวิชาการ” ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายบุรฮานุดดิน เตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตะบาลา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดการศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนบ้านโตะบาลา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

***สิบเอก ดร.สมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า กิจกรรม “Open House สู่ตลาดนัดวิชาการ” ในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดการศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของโรงเรียนที่จะสามารถให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับรู้ถึงผลการจัดการเรียนการสอนและชมบรรยากาศภายในโรงเรียน
***หลังจากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโลทู อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th