Coachig Team ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รับเกีรยติในการต้อนรับ นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ อดีต ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 และนายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ช่วยปฏิบัติราชการที่ สพป.ตรัง เขต 2 ซึ่งได้รับคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12/2564 ในการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ คณะกรรมการที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พร้อมด้วย คณะผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และ บุคคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ร่วมต้อนรับ และ เข้าร่วมในการรับคำแนะนำ ปรึกษา ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ของ ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในรอบระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1