ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาสีนวล

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   นายอนุกูล  ทองนุ้ย   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ สมานชาติ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาสีนวล  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร   เพื่อตรวจเยี่ยมตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและขับเคลื่อนการ บูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทัดเทียมกันซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินงาน  3  ลักษณะ   ได้แก่ การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนดีสี่มุมเมืองและโรงเรียน  Stand Alone คุณภาพสูง   ………..อิสระ/ภาพ/ข่าว