ศึกษาธิการภาค ลงพื้นที่เพี่อติดตามการดำเนินการบูรณาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม

 

23 กุมภาพันธ์  2563  ดร.ณัฎฐิกา  ลิ้มเฉลิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมลงพื้นที่เพี่อติดตามการดำเนินการบูรณาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยมี  ว่าที่ร้อยตรีเจษฏาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานนำคณะประกอบด้วย  นายปัญญา  บูรณะนันทสิริ    รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   นายอุทัย    ก่งเซ่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ศึกษานิเทศก์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  ผอ.กลุ่มICT สพป.นครปฐม เขต 1, สพม.9  ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการบูรณาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม โรงเรียนหนองเสือ โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม โรงเรียนวัดสระกระเทียม และโรงเรียนศาลาตึกวิทยา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนโรงเรียนเครือข่ายทุกโรงเรียน ให้ข้อมูลพื้นฐานที่มีความสำตัญต่อการขับเคลื่อนการดำเนินการบูรณาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง