เครือข่ายหว้านใหญ่ สพป.มุกดาหาร อบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม “การใช้งาน Google Apps for Education”

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านชะโนด ๑ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม “การใช้งาน Google Apps for Education” โดยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภูผาเทิบพัฒนาได้ตระหนักถึงความจำเป็นในรูปแบบการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยเฉพาะมาตรการเว้นระยะห่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงจัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และมีทักษะในการใช้งาน Google Classroom สามารถสร้างห้องเรียนและบทเรียน และสอนนักเรียนได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่นำมาใช้ร่วมกับ Google Classroom เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการภายในโรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนครูจากโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๕ คน