นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจติดตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ของชุมชน โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูงและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
ดร. อนันต์ นามทองต้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษาการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูงและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
โรงเรียนพระบางวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
โรงเรียนวัดท่าทอง โรงเรียนวัดสันติธรรม โรงเรียนวัดหนองกระโดนและโรงเรียนวัดบางม่วง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1