ครูคณิตศาสตร์ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เร่งสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์มัลติมีเดียในรูปแบบเกม หวังดึงดูดความสนใจ สร้างความท้าทายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 09.00 น. นายสุภชัย  ปุริสาย  ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมายให้นายวีระพงษ์  มะโนขันธุ์  รองผู้อำนวยการ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการอบรม  ณ ห้องประชุม 2 อาคารโพธิ์งาม สพป.กาญจนบุรี เขต 4

สิ่งที่น่าสนใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ คือ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ลงมือปฏิบัติสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์มัลติมีเดียในรูปแบบเกม เพื่อดึงดูดความสนใจ สร้างความท้าทายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา  เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา  และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์  และเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนให้สูงขึ้นกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูชิต  ภูชำนิ  คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์มาตรฐานสาระ และตัวชี้วัด  การวิเคราะห์แนวข้อสอบการทดสอบระดับชาติ (O – NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยี