สพม.กำแพงเพชร ประชุม“ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning สำหรับเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมายให้ นายอร่าม ใจการุณ และนางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อชี้แจงและวางแนวทางการดำเนินการ “โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning สำหรับเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป

ภาพ : นายกนกชัย มาลัยวงศ์ ข่าว : นายมะสอและ สารอเอง