การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ระดับจังหวัดลำปาง

วันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และคณะ ร่วมให้การต้อนรับการลงพื้นที่ ของรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุทิน แก้วพนา เพื่อขับเคลื่อนและ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ระดับจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 พร้อมทั้ง ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม และ โรงเรียนบ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม สังกัด สพป.ลำปาง เขต 2 และโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา โรงเรียนสังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 ตามลำดับ