ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่  ๑  มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔  และพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ , กำหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมภิบาล , เขตพื้นที่บริการ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน จำนวนนักเรียนต่อห้อง , ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการรับนักเรียน นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒