สพฐ.มอบสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานมอบสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยมีนายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนวนาง สาวสุชาดา สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา สำนักอำนวยการ สพฐ. นายเสนอ ทองจีน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 (สพป.นศ.1) นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นศ.2 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.3 นายบดินทร์ ธรรมสังวาลย์ รอง ผอ.สพป.นศ.4 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1-4 ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนอนุบาล ณ นครอุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสุธน เกิดมณี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกันนี้คณะได้ลงพื้นที่ โรงเรียนวัดดอนตรอ และโรงเรียนบ้านบางนกวัก สพป.นศ.3

เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นในโรงเรียน พร้อมตรวจเยี่ยมติดตามโต๊ะเก้าอี้พระราชทาน ณ สถานศึกษา จากนั้นเดินทางไปเคารพศพ เด็กชายศุภกฤตชัยคง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดเขาพระทอง อำเภอชะอวด สังกัด สพป.นศ.3 ที่เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวด้วย

 


ที่ปรึกษา สพฐ. กล่าวว่า จากการที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย มีนักเรียนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก สพฐ.ได้มีความห่วงใย
โดย สพฐ. เร่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยด้วยการนำวัสดุอุปกรณ์ อุปโภค บริโภค มอบให้แก่นักเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงทั้ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมเป็นเงินจำนวน 142,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
ด้านนายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นศ.1 กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัด สพป.นศ.1 จำนวน 43 โรง สพป.นศ.2 จำนวน 24 โรง สพป.นศ.3 จำนวน 72 โรง มีนักเรียนเสียชีวิต 1 คน และ สพป.นศ.4 ได้รับผลกระทบ จำนวน 12 โรง รวมทั้งสิ้น 151 โรง ซึ่งได้รายงานข้อมูลความเสียหายไปยัง สพฐ.
เพื่อการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ต่อไป

ทิพวรรณ ปชส.นศ.2 บรรพต ภาพ/ข่าว