สพป.นครราชสีมา เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้  Cloud  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

วันศุกร์ที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้  Cloud  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานฯ  โดยมี  นายวงประสิทธิ์  สังสีมา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นวิทยากรให้ความรู้  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา เขต ๑