จัดทำแผน ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียน Stand Alone จังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๔   ณ  อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนวัดสระแก้ว  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  นายชรินทร์    ทองสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียน  Stand Alone   โดยมี   ดร.ปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม