ผอ.สพม.นครสวรรค์ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. สำหรับผู้บริหารระดับสูง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09..00 น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
พร้อมด้วยนางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. สำหรับผู้บริหาร
ระดับสูง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีนายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วย
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางสาวจารุลักษณ์
เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมพิธีเปิดการประชุม
และกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมกับมอบนโยบายการบูรณาการงานร่วมกัน
ระหว่าง กอช. กับ สพฐ. ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.
ในกลุ่มนักเรียน มีการเสวนางานส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในกลุ่มนักเรียนในสังกัด
สพฐ. โดย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออม
แห่งชาติ และ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และชี้แจงรายละเอียดการขับเคลื่อนการส่งเสริมการออมและการวางแผน ณ ห้องประชุม
แกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร