สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับมอบเมล็ดพันธ์ุผัก พิษณุโลกเมือง 3 ธรรม

นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักจาก นางยุพา กลิ่นหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการพิษณุโลกเมือง 3 ธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผัก รักษ์โลก พร้อมนำเยี่ยมชมแปลงผักสวนครัวเศรษฐกิจพอเพียง สพป.พิษณุโลก เขต 2 ทั้งนี้ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ได้จัดทำ MOU ร่วมกับ 16 หน่วยงาน เพื่อขยายผลการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมขับเคลื่อนขยายผลกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวในโรงเรียน ในครัวเรือน โดยความร่วมมือของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 3 มีนาคม 2564