สพป.ลพบุรี เขต 1> จัดปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพ ประจำปี 2562

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพ ประจำปี 2562 มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 110 คน ซึ่งโครงการฯ นี้จัดขึ้น 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้ช่วยได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของการเป็นครูที่ดี เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 (วันแรก)

 1. พิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ พร้อมมอบนโยบายด้านการศึกษาของชาติและยุทธศาสตร์การศึกษาของ สพป.ลพบุรี เขต 1 โดยนายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1
 2. วินัยและการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดย นางสาวเพ็ญภา เกตุจิ๋ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและนายอภิศักดิ์ มะลิงาม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
 3. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จิตวิญญาณความเป็นครูและจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู โดยนางมาลี สืบกระแส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศน.ชลธิชา กัณฐโรจน์ และ ศน.สุนทรี ศุภลักษณ์หิรัญ
 4. การทำงานเป็นทีมและงานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยนายจารึก ขึ้นทันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
 5. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม โดย นางบังอร เทียนสุวรรณ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ ศน.สิริกร กระสาทอง

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 (วันที่สอง)

 1. การวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ โดย ศน.ศรีวิภา สมัครการ และ ศน.นิตยา ทับพุ่ม
 2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การส่งเสริมกระบวนการคิดการเรียนรู้ โดย ศน.วิบูลย์ ศรีโสภณ ศน.วารุณี รักงาน และ ศน.นิตยา ทับพุ่ม
 3. การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การเลือกหรือการสร้าง พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ โดย ศน.เบ็ญจมาศ อินทร์ฤทธิ์ ศน.ทัศนีย์ ไพรี และ ศน.พบจันทร์ ศรีสลุง
 4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดย ศน.พบจันทร์ ศรีสลุง และ ศน.นรากรณ์ พุทธวงศ์
 5. อธิบายใบงาน ฝึกปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ โดยทีมวิทยากรศึกษานิเทศก์ทุกท่าน
 6. ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียนและเพื่อการสื่อสาร โดยนายทรงพล ศรีวิทยานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 7. ทำแบบประเมินผลวัดความรู้ความเข้าใจและแนวทางการนำไปใช้และการดำเนินโครงการฯ โดยทีมวัดและประเมินผลการอบรม
 8. การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยนายกิจจา จงประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดลพบุรี

ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมทีมงาน/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)