สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมการใช้โปรแกรม School Heath HERo

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ สพป.นครพนม เขต ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนโดยใช้โปรแกรม School Heath HERo เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนโดยใช้โปรแกรม School Heath HERo เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการใช้โปรแกรม School Heath HERo และวางระบบการดูแลด้านสุขภาพจิตนักเรียนในโรงเรียนร่วมกัน ผู้เข้าร่วมประชุมมี ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และนักจิตวิทยาโรงเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑, เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม