หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      ///ที่ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่  นายวัลลพ   สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมนางกนกรัตน์  ทังสมบัติ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (เขตตรวจราชการที่ 6) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่  ติดตามรับฟังสรุปรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ Best Practice นวัตกรรมจากหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดกระบี่    โดยมีนางสาวสุภัคกมล    ชินวงค์  รองศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  พร้อมคณะ   นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   พร้อมคณะ  นายธีรพล  จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่ พร้อมคณะ  นายธีร์  สังขสัญญา  นายธีรเดช  สายเส็น จากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่   ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ ผู้แทนสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่  ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย

                 โดยช่วงเช้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพชุมชน  ณ โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 อำเภอเมืองกระบี่  มีนายพิทักษ์  บุณยเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนในช่องมิตรภาพที่ 123   พร้อมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอเมืองกระบี่  คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนร่วมให้การต้อนรับ   และในช่วงบ่ายลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน( Stand Alone)  ณ  โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่   มีนางพิสมัย  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา  พร้อมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอเหนือคลอง คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนร่วมให้การต้อนรับ