ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมทีมศึกษานิเทศก์ (supervisor…)

ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมทีมศึกษานิเทศก์ (supervisor)

วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมทีมศึกษานิเทศก์ เพื่อกำกับ ติดตาม และรับทราบปัญหาในภารกิจต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนในภารกิจให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ทุกท่าน และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒