ผอ.สพม.32 ประกาศให้ของขวัญปีใหม่ นักเรียน ครู ผู้บริหาร 4 ข้อ

นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เปิดเผยว่า ได้ประกาศใช้นโยบายโครงการ No Child left Behind ครบ 1 ปี ในวันนี้ในโอกาสการมอบเกียรติบัตรโครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการครู ฯ ปี 2561เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ ก็จะประกาศนโยบายเพิ่มใน 4 เรื่อง เพื่อให้การดำเนินการโครงการนโยบาย No Child left Behind ประสบความสำเร็จ ซึ่งเรื่องนี้ ได้ปรึกษาร่วมกันกับผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์

เรื่องที่ 1 จะพูดถึงเรื่องการสอนซ่อมเสริม ถ้ายังมีเด็กติด 0 ร ม ส ขอให้ดูแลโดยการสอนซ่อมเสริม การสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเด็กยังไม่ได้ ครูต้องสอนซ่อมเสริม หลักสูตรพูดไว้ชัดเจน กรมวิชาการประกาศไว้นานแล้วว่าสอนซ่อมเสริมมีความจำเป็น ถ้าคุณครูสอนเด็ก ไม่ทันมาตรฐานตัวชี้วัด ครูต้องกลับมาสอนซ่อมเสริม แต่ถ้าสอนเสริมระหว่างสอนไม่เป็นไร แต่ถ้ายังมีเด็กติด 0 ร ม ส สอนซ่อมเสริมแก้ปัญหาได้ เพราะว่าเรามานับชั่วโมงการสอนซ่อมเสริม เรื่องที่ 2 การบริหารจัดการชั้นเรียน เป็นเรื่องของผู้บริหาร ครูว่าจะจัดห้องเรียนคุณภาพอย่างไร ให้ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน  เรื่องที่ 3 หลักสูตรสถานศึกษาควรมีหลักสูตรที่หลากหลายให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่แตกต่างกัน เราทำหลักสูตรเยอะมากในโรงเรียน ที่เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล หลายๆ หลักสูตรเพื่อเด็กบางกลุ่ม แต่เราไม่เคยมีเรื่องหลักสูตรเด็กหลังห้อง สำหรับเด็กออทิสติก เด็กเรียนอ่อน เด็กที่มีปัญหาครอบครัว ควรจัดหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ขอฝากเรื่องการจัดหลักสูตร เรื่อง 4 การให้การบ้าน การให้การบ้านควรคำนึงถึงมาตรฐานตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ว่าสอดคล้องกับการพัฒนา ผู้เรียนที่กำลังศึกษาเล่าเรียน การให้การบ้านในทุกระดับชั้น ไม่เคยปรึกษากันในแต่ละกลุ่มสาระฯ แต่ละกลุ่มสาระ ฯ ควรมีวิธีการให้การบ้าน ถ้าเราปรับรูปแบบการให้การบ้าน เด็กจะมีเวลาเรียนรู้ศึกษาหาจากสื่อ จากสิ่งแวดล้อม สร้างอาชีพในครอบครัวได้มากขึ้น การให้การบ้านจึงมีประโยชน์ ถ้าเราให้การบ้านให้เหมาะสม 4   

“นโยบาย 4 เรื่องนี้ เป็นของขวัญปีใหม่ ให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน ของขวัญสำหรับครู จะขอให้ครูทุกคน ครูไม่ได้รับภาระเพิ่มมากขึ้น จะกระทบกับครูบางคนเท่านั้น ครูซึ่งทำหน้าที่ดีสบายใจได้จะไม่กระทบเลย จะกระทบกับครูบางกลุ่มที่มีแนวคิดไม่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 วันนี้เด็กเรียนรู้จากสื่อ วันนี้เป็นการเรียนรู้จากมอนิเตอร์ ไม่ใช่อยู่แต่กับหนังสือที่ต้องมานั่งอ่าน ทุกวันนี้เป็นยุค creative ความคิดทักษะ ความคิดเป็นเรื่องสำคัญ ครูควรจะเป็นผู้แนะนำความรู้ แนะนำการอ่านและนำการค้นคว้าจากสื่อ ขอฝากและประกาศเป็นของขวัญปีใหม่  ” นายรณชัย กล่าว