ประเมินสัมฤทธิผล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ระยะเวลา 1 ปี)

วันที่ 5 มีนาคม  2564  ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำโดย นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 (ประธาน)  เข้าประเมินสัมฤทธิผลในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ในระยะเวลา 1 ปี)  ผู้รับการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 (-นายประสิทธิ์  พิเศษ  -นายมานพ  คงเสนา  -นายโพชัน  ขุนาพรม)  สพป.บุรีรัมย์  เขต 2 (-นายวิศิษฐ  สายจันทร์หอม  -นายบรรพต  สรวนรัมย์)  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 (-น.ส.ปิยนุช  เปี่ยมวิริยวงศ์  นายโชคอนันต์  วิชัยเลิศ) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (-นายวิทยา  นนท์นภา  นายพิทักษ์  สมพร้อม  นายเอกอนันต์  ปุริตังสันโต) สพม. บุรีรัมย์ (นายศุภชัย  ภาสกานนท์)