ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา และพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน

วันที่  ๕ มีนาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา และพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย  คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดและเพิ่มสมรรถนะครู ผ่านกระบวนการ PLC และการนิเทศภายในสถานศึกษา การใช้สื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่เน้นทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน และบรรยายพิเศษโดย นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และศึกษานิเทศก์ โดยกำหนดอบรมในระหว่างวันที่ ๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา