การประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางลักษณ์ประไพ  หนูพรหม รอง ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุมเกษมสุข  สพป.ชัยนาท โดยพิจารณาจากรูปเล่มผลงานและ VTR ซึ่งจะลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์ในช่วงวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 ต่อไป