ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 เปิดค่ายส่งเสริมทักษะอาชีพและความสามารถเฉพาะด้านของนักเรียน ที่มีความต้องการพิเศษ ระดับศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร

วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายส่งเสริมทักษะอาชีพและความสามารถเฉพาะด้านของนักเรียน ที่มีความต้องการพิเศษ ระดับศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร ณ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ตําบลท่ากําชํา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร กําหนดจัดค่ายส่งเสริมทักษะอาชีพและความสามารถ เฉพาะด้านของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษขึ้น มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร ทั้งสิ้น 4 โรงเรียนเข้าร่วม กิจกรรม มีกิจกรรมฐานส่งเสริมอาชีพและความสามารถทั้งสิ้น 5 ฐาน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับ การพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง ให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเห็นคุณค่าของตัวเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยมีนายเสริม ยอดรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณากร ประธานศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ในศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมดังกล่าว ฯ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จํานวน 20,000 บาท และได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนตลอดจน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน