ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.นครราชสีมา และ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๓

วันจันทร์ที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๔    ดร.ปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ เป็นประธานการประเมินและคณะกรรมการ ประกอบด้วย ดร.รัตติมา  พานิชอนุรักษ์  ผอ.สพม.นครราชสีมา   นายพิเชษฐ์  นนท์พละ  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๒   ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง  รอง ผอ.สพท.  ในระยะเวลา ๑ ปี  ครั้งที่ ๒   ของ นายศราวุธ  พิมละมาศ นายสุริยนต์กัลยาณีและ นายสายัณห์ คอกขุนทด  รอง สพป.นครราชสีมา เขต ๓   ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา  อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ดร.มะลิวัน มาเหง่า  และ นางจารุวรรณ บุญโต  รอง ผอ.สพม.นครราชสีมา