สพม.กำแพงเพชร ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการนิเทศ กำกับติดตามการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของคณะกรรมการนิเทศและเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ดร.ไพรินทร์ เหมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเพียรเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ภาพ – ข่าว นายมะสอและ สารอเอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ