เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs

ด้วยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” สามารถดาวน์โหลดได้ ตามรายละเอียดดังแนบ