สพม.20 จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกระดับการจัดการเรียนรู้ KKU smart learning Academy

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รอง ผอ.สพม.20 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติ รับมอบสื่อนวัตกรรม KKU smart learning  จาก ว่าที่ ร.ท. ธีรเดช มานะกุล ผู้จัดการโครงการ KKU smart learning  และคณะ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อมอบให้โรงเรียนในสังกัด ที่เป็นโรงเรียนนำร่อง จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในสาระวิชาพื้นฐานได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  และส่งเสริมทักษะนวัตกรรมและการเรียนรู้ ทักษะด้านสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยี และทักษะด้านชีวิตและอาชีพรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู โดยส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน