สพป.นครราชสีมา เขต ๑ รับมอบทุนการศึกษาจากบริษัทเพรสคราฟท์ (ประเทศไทย)  จำกัด 

วันอังคารที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๐.๐๐  น.     ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  นายเผด็จศึก  โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    กล่าวต้อนรับบริษัทเพรสคราฟท์ (ประเทศไทย)  จำกัด  ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในสังกัด  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๑  จนถึงปัจจุบัน โดยมีเงินประเดิม  จำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท  ปัจจุบันมีเงินกองทุนเพื่อการศึกษาในบัญชีเงินฝาก  จำนวน  ๑,๐๗๕,๐๐๐.๕๑  บาท  และเป็นดอกเบี้ยคงเหลือ  ๒๕,๐๐๘.๕๑  บาท    ในปี พ.ศ.๒๕๖๑  ได้นำดอกเบี้ยมาจ่ายเป็นทุนการศึกษา  จำนวน  ๒๗,๐๐๐  บาท  ให้แก่นักเรียน    จำนวน  ๙  คน ๆ  ละ  ๓,๐๐๐  บาท  และบริษัท เพรสคราฟท์  ได้ให้ความอนุเคราะห์  มอบเงินสมทบทุนเข้ากองทุนเพื่อการศึกษา  ในปี พ.ศ.๒๕๖๑  จำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท