สพฐ. ติดตาม ตรวจสอบการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพม.15

ระหว่างวันที่ 18- 21 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา เชิงประจักษ สพฐ. ประกอบด้วย นายเทอดศักดิ์ ถาวรสุทธิ์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการติดตามและประเมินผล นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคใต้ และนางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ของโรงเรียนในสังกัดสพม.15 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนร่มเกล้า โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ และโรงเรียนนราสิกขาลัย  จังหวัดนราธิวาส โดยการติดตามดูจากข้อมูลรายงานจำนวนนักเรียนที่ตรงกับข้อมูลทะเบียนนักเรียน DMC วันที่ 10 ธันวาคม 2561  และสุ่มนับจำนวนนักเรียนในห้องเรียน ตามทะเบียนนักเรียน บัญชีเรียกชื่อนักเรียน เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการรายงานข้อมูลทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ตรงความเป็นจริง และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ