“O-NET วิถีใหม่ ตามความสมัครใจ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19”

วันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วยนายธีรวัฒน์ คำศรี นายธวัชชัย คำวงศ์ และ ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการศูนย์สอบทุกสนามสอบและกำชับให้ดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความยุติธรรม โปร่งใส และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (Covid-19)