สพม.37 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจำหน่ายนักเรียน

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37 เป็นประธานในการประชุมการชี้แจงติดตามตรวจสอบหลักฐานการจำหน่ายนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพม.37 โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมเสริมสร้างความเข้าใจให้กับคณะครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด (พื้นที่จังหวัดน่าน) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อ.เมืองนาน จ.น่าน