โรงเรียนคูเต่าวิทยา “อบรมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการสภานักเรียนและประกวดผลการดำเนินงาน”