สพม.37 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและฝ่ายปกครองนักเรียน

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37 เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายให้ความรู้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและฝ่ายปกครองนักเรียน ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม1 สพม.37 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ครูฝ่ายวิชาการ ครูฝ่ายปกครองนักเรียน ฝ่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูลระบบ NISPA และ CATAS จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแพร่ และโรงเรียนในสังกัด อบจ.แพร่ จำนวน 69 คน เข้าร่วมประชุมในระหว่างวันที่  26 – 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม สพม.37