นิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ทุกโรงเรียนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยสำนักงานบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้บูรณาการร่วมกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคเหนือระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 หน้าสวนสุขภาพเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานของโรงเรียนที่ได้รับรางวัล OBECQA จังหวัดละ 3 โรงเรียน เวทีศักยภาพนักเรียน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจังหวัดละ 3 โรงเรียน เวทีศักยภาพนักเรียนด้านการสื่อสาร 2 ภาษา กิจกรรมเวทีร้องเพลงเวทีศักยภาพนักเรียนด้านการสื่อสาร 2 ภาษา กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ การจัดนิทรรศการผลงานด้านอาชีพของโรงเรียนกิจกรรมเปิดโลกวิชาการเวทีคุณลักษณะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

มอบโล่แก่โรงเรียนผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC QA จำนวน 54 โรงเรียน และโรงเรียนแม่ข่ายโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจำนวน 3 โรงเรียน
การจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานการบริหารตามผลงานบริหารการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นเวทีที่ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่ เป็นเลิศวิชาการสื่อสาร 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์รับผิดชอบต่อสังคมโลก

ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์ สพม.39