หนองบัวลำภู เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)”

เช้าวันนี้เวลา 09.00 น.(20 กันยายน 2561) สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)” โดยนายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนแนวทางการบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมบรรยายพิเศษ และมีผู้เข้าร่วมถอดบทเรียนประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน และคณะวิทยากร จำนวน 70 คน เพื่อตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนพื้นฐานหลักการและแนวคิดอ้ันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้เรียนโดยตรง เป็นการจัดการเรีรยนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  คือให้อิสระกับผู้เรียนได้เลือกเรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการ โดยถอดบทเรียนจากโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการตามแนวนโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุมนเรศวร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1