สพป.หนองคาย เขต 1 จัดส่งกระดาษคำตอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมกับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 1 ได้ทำการเข้าจัดส่งกระดาษคำตอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ สพป.หนองคาย เขต 1 ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบบริหารการทดสอบ บัดนี้  ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ได้ดำเนินการบริหารการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงจัดส่งกระดาษคำตอบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อไป